Nyheter

noimage

Eierskapsforvaltning i Eigersund kommune
Kommunen har avventet utarbeidelsen av ny eierskapsmelding til etter at denne rapporten var ferdigstilt.

Kommunens nåværende eierskapsmelding er seks år gammel. Eierskapsmeldingen består av en oversikt over kommunens eierportefølje, overordnede eierstrategier, regler for eierstyringen og vurderinger vedrørende valg av styrerepresentanter. Det er også med en rapportering av kommunens aksjeselskaper og interkommunale selskaper.

I dette prosjektet har vi sett på kommunens eierskapsmelding og om kommunen har etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper). Det er videre sett på om kommunen har etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen og om kommunens eierskap forvaltes i tråd med de etablerte regler og rutiner.

Som en del av kontrollen har vi sett på det som står i KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både eiere og selskap. Eierrepresentantene er spurt om deres eieroppfølging.

Kommunen er direkte eier i 15 selskaper. De fleste er aksjeselskaper og interkommunale selskaper (11 selskaper). Formålene spenner over flere typer virksomheter, men de er primært regionalrettet. I tillegg er kommunen med i en rekke foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas.

Anbefalinger

 • Kommunen bør foreta en jevnlig rullering av sin eierskapsmelding. Dette kan gjerne være én gang i valgperioden.
 • Eierskapsmeldingen bør være enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider.
 • Kommunen bør nøye vurdere i hvilken grad den vil følge KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Dette kan gjerne være en del av eierskapsmeldingen.
 • Kommunen bør vurdere å skille mellom behandlingen av eierskapsmeldingen og selve selskapsrapporteringen.
 • Det bør være en årlig rapportering til kommunestyret om interkommunale selskaper og de mest sentrale aksjeselskaper.
 • Kommunen bør vurdere et årlig fast eiermøte i kommunestyret. Selskapsrapporteringen kan da tas med her.
 • Kommunen bør utpeke en bestemt person hos administrasjonen/rådmannen som har oppgaven med den administrative eierskapsforvaltningen.
 • Kommunen bør legge ut informasjon om kommunens eierskapsforvaltning på kommunens nettsider.
 • Kommunen bør sørge for at alle eierskapssaker også sendes og mottas kommunen sentralt.
 • Kommunen bør alltid utpeke forskjellige personer som eier- og styrerepresentant i samme selskap. Dette er viktig for å unngå mulige rolleblandinger/habilitets-konflikter mellom eier- og styrerollen.
 • Kommunen bør iverksette tiltak for opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse til folkevalgte i kommunen.

 

Les hele rapporten her.

Kontaktperson for prosjektet er Rune O Eskeland, , tlf 92 89 14 99.

Publisert 02.08.2016 Skriv ut artikkelen Bookmark and Share

Reporter :  admin
Source : 


 • x
 • x